Florida Healthy Kids

Kont mwen an

Nouvo moun kap itilize kont lan

Ouvri yon sesyon pou w ka etabli kont ou an.

 


Pa mete espas ni tirè nan okenn nan nimewo yo. Ou kapab jwenn nimewo kont ou an sou liv koupon ou lan, oswa sou lèt Florida KidCare voye ba w yo. Si w pat ban nou nimewo sekirite sosyal ou nan aplikasyon ou lan, tanpri kontakte depatman sèvis kliyan nouan nan nimewo telefòn gratis la 1-800-821-5437 pou w kapab mete enfòmasyon ki nan kont ou an ajou.

 

Payment Options

Plis enfòmasyon sou Opsyon Pou Peye

Pou resevwa yon aplikasyon pou pwogram Healthy Kids la:

Si w gen kesyon konsènan estati yon aplikasyon:

Si w gen kesyon konsènan yon kont Healthy Kids ki egziste deja:

Adrès pou voye korespondans bay:
Florida Healthy Kids Corporation
P.O. Box 980
Tallahassee, FL 32302
(PA VOYE PEMAN ASIRANS LAN NAN ADRÈS SA A.)

Adrès kote pou voye peman yo:
Florida Healthy Kids Corporation
P.O. Box 31105
Tampa, FL 33631-3105

Pou plis enfòmasyon, imèl Healthy Kids. (Kontak sa a pap kapab ba w enfòmasyon konsènan estati yon aplikasyon oswao enfòmasyon sou yon kont.)