Florida Healthy Kids

Kont mwen an

Nouvo moun kap itilize kont lan

Ouvri yon sesyon pou w ka etabli kont ou an.

AND
 
OR
/ /
 


Pa mete espas ni tirè nan okenn nan nimewo yo. Ou kapab jwenn nimewo kont ou nan lèt Florida Kidcare te voye ba ou oswa li nan yon imèl Florida KidCare te voye ba ou, si ou te chwazi pou resevwa enfòmasyon yo sou entènèt. Tanpri rele nou nan nimewo 1-888-540-KIDS si ou pa kapab jwenn nimewo kont ou. Rele nou nenpòt lè, ant lendi ak vandredi depi 7:30 AM jiska 7:30 PM Lè zòn Lès.

 

Payment Options

Plis enfòmasyon sou Opsyon Pou Peye

Pou resevwa yon aplikasyon pou pwogram Healthy Kids la:

Si w gen kesyon konsènan estati yon aplikasyon:

Si w gen kesyon konsènan yon kont Healthy Kids ki egziste deja:

Adrès pou voye korespondans bay:
Florida Healthy Kids Corporation
P.O. Box 980
Tallahassee, FL 32302
(PA VOYE PEMAN ASIRANS LAN NAN ADRÈS SA A.)

Adrès kote pou voye peman yo:
Florida Healthy Kids Corporation
P.O. Box 31105
Tampa, FL 33631-3105

Pou plis enfòmasyon, imèl Healthy Kids. (Kontak sa a pap kapab ba w enfòmasyon konsènan estati yon aplikasyon oswao enfòmasyon sou yon kont.)