Florida Healthy Kids

Fanmi-ki gen rapò ak aplikasyon pou Asistans Medikal la

* Seksyon ki make yo egzijib.

Reprezantan ki Otorize

Ou ka bay yon moun ou fè konfyans pèmisyon pou pale sou aplikasyon sa a avèk nou, gade enfòmasyon w la, ak aji sou zafè ki gen rapò ak aplikasyon sa a, sa ki gen ladan l resevwa enfòmasyon sou aplikasyon w epi siyen aplikasyon w lan sou non w. Moun sa a rele yon, reprezantan otorize, si w janm bezwen chanje reprezantan otorize w lan, kontakte Marketplace la. Si ou menm, ou se yon reprezantan ki deziyen legalman pou yon moun sou aplikasyon sa a, endike li anba a.

( ) -

Konseye sètifye yo

Ranpli seksyon sa a si w se yon konseye sètifye pou aplikasyon, navigatè, ajan, oswa koutye ki konn ranpli aplikasyon sa a pou yon lòt moun.


Kòmanse aplikasyon an


Mete ladan li:
 • mari oswa madanm ou
 • Pitit ou ki poko gen laj 21 ane k ap viv avèk ou
 • patnè ou pa marye avè lan ki bezwen asirans sante Nenpòt moun ke
 • ou mete sou fòm taks ou, menm si yo p ap viv avèk ou
 • ak nenpòt lòt moun ki gen 21 ane ki abite avèk ou, epi w ap okipe
 • Ou PA bezwen mete ladan l:
 • Patnè ou pa marye avè lan ki pa bezwen pwoteksyon asirans sante
 • pitit patnè ou pa marye avè lan
 • paran ou yo k ap viv avèk ou, ki ranpli pwop taks pa yo (si ou pi depase 21 lane)
 • Lòt fanmi ki adilt ki ranpli pwop taks yo
 •