Florida Healthy Kids

Si ou chwazi pou itilize aplikasyon ki sou entènèt la ou ka sèvi ak siyati elektwonik la pou soumèt li lè w klike sou bouton "SIYEN KOUNYE a" nan fen aplikasyon an. Klike sou bouton "SIYEN KOUNYE a" vle di ke ou aksepte responsablite ke tout enfòmasyon ou bay nan aplikasyon sa a ekzat. Klike sou bouton ""SIYEN KOUNYE a" pou pèmèt Healthy Kids ak KidCare aksepte epi fini travay ak aplikasyon la ki sou entènèt ou a. Si w gen nenpòt kesyon konsènan aplikasyon ki sou entènèt la oswa ou chwazi pou pa soumèt Aplikasyon ou elektwonikman, ou ka rele gratis nan nimewo 1-888-540-5437 pou plis enfòmasyon oswa pou mande pou yon aplikasyon sou papye.

Tanpri revize tout enfòmasyon ou anvan ou k ap kontinye etap pa etap.

Sèvi ak aplikasyon sa a pou wè pou ki chwa pwoteksyon ou kalifye:

Asirans gratis oswa pri ki pi ba nan Medicaid oswa Pwogram Asirans Sante timoun yo (CHIP)

 • Plan asirans sante prive a ki ofri pwoteksyon bon mache an garanti pou li ede w rete byen
 • Yon nouvo kredi sou taks ki ka imedyatman ede w peye primyòm ou yo pou pwoteksyon asirans sante

  Ki moun ki ka sèvi ak fòm aplikasyon sa a?

 • Itilize fòm aplikasyon sa a pou aplike pou nenpòt moun ki nan fanmi ou.
 • , menm si oumenm oswa pitit ou deja gen asirans sante. Ou ka kalifye pou yon pri ki pi ba oswa yon asirans gratis.
 • Si w ap viv sèl ou kapab sèvi ak yon fòm kout. Vizite HealthCare.gov.
 • Fanmi ki gen ladan yo moun ki imigran gen dwa aplike. Ou ka mande pou pitit menm si ou pa kalifye pou asirans. Aplikasyon la p ap afekte sitiyasyon imigrasyon w oswa chans pou vin yon rezidan pèmanan oswa sitwayen ameriken.
 • Si yon moun ap ede w ranpli aplikasyon sa a, ou dwe konplete Apendis C.
 • Poukisa nou mande pou enfòmasyon sa a? Nou mande enfòmasyon sou revni ak lòt enfòmasyon ki pou fè w konnen ki pwoteksyon ou kalifye pou li epi si w ka jwenn èd pou peye pou li. N ap kenbe tout enfòmasyon ou bay yo prive ak an sekirite, tankou jan lwa a egzije la.

  Ki sa ki ou ka bezwen pou aplike pou

  Nimewo Sekirite Sosyal (oswa nimewo dosye pou nenpòt ki imigran legal ki bezwen asirans)

 • ak Enfòmasyon sou travay ak revni pou tout moun nan fanmi ou (pa egzanp, ki soti nan sous chèk yo, fòm W2, oswa salè ak deklarasyon taks)
 • Nimewo règleman ki sou nenpòt asirans sante kounye a
 • enfòmasyon sou nenpòt ki gen rapò ak travay asirans sante ki disponib nan fanmi ou
 • Si gen plis materyèl yo bezwen, tanpri voye kopi. Pa voye orijinal yo.