Florida Healthy Kids

Fanmi-ki gen rapò ak aplikasyon pou Asistans Medikal la

* Seksyon ki make yo egzijib.


Mete ladan li:
 • mari oswa madanm ou
 • Pitit ou ki poko gen laj 21 ane k ap viv avèk ou
 • patnè ou pa marye avè lan ki bezwen asirans sante Nenpòt moun ke
 • ou mete sou fòm taks ou, menm si yo p ap viv avèk ou
 • ak nenpòt lòt moun ki gen 21 ane ki abite avèk ou, epi w ap okipe
 • Ou PA bezwen mete ladan l:
 • Patnè ou pa marye avè lan ki pa bezwen pwoteksyon asirans sante
 • pitit patnè ou pa marye avè lan
 • paran ou yo k ap viv avèk ou, ki ranpli pwop taks pa yo (si ou pi depase 21 lane)
 • Lòt fanmi ki adilt ki ranpli pwop taks yo
 •