Florida Healthy Kids

Aplike Koulyeya?

Florida KidCare, ki gen ladann Healthy Kids, Medicaid, MediKids ak Children’s Medical Services, gen enskripsyon ouvè pandan tout ane a! Li fasil pou aplike paske ou itilize yon sèl aplikasyon pou aplike pou tout pwogram yo. Florida KidCare ap mete pitit ou nan pwogram ki pi konvnab pou bezwen pitit ou a.


HIPAA Prensip Konsènan avi sou Konfidansyalite:
To read more about our privacy practices regarding health and medical information under the Health Insurance Portability and Accountability Act ("HIPAA"), please click here to read our HIPAA Notice of Privacy Practices