Florida Healthy Kids

Pwogram Pèyman Konplè

Pri ou Kounye a

Plan Sunshine Health Stars

Plan peman konplè Healthy Kids la bay asirans sante ak dan pou timoun Florida ki pa kalifye pou pwoteksyon sibvansyone akòz kantite moun ki nan kay yo ak revni yo.

Florida Healthy Kids rete angaje pou kontinye ak plan peman konplè a epi l ap travay di pou ofri bon kalite asirans sante ki bon mache epi ki santre sou timoun yo, tankou sèvis medikal, sèvis pou swen dan, ak sèvis timoun yo bezwen nan chak etap kwasans ak devlopman. Pa te gen yon ogmantasyon nan prim plan Stars la depi plis pase dezan.

Yo ofri plan peman konplè Florida Healthy Kids la nan tout eta a atravè Sunshine Health epi souvan yo rele li plan Stars la.

Benefis ak Konparezon Pri – Ap Efektif pou Anwolman jouk mwa Desanm, 2016 la.

Sunshine Health Stars
Anwolman pou pwogram sa a pral kontinye e l ap ouvri pandan tout ane a.
Dediktib Medikal* $3,000 pou chak timoun
Dediktib Famasi* $1,500 pou chak timoun
Maksimòm Kòb nan Pòch pou w Peye $4,250
Maksimòm Kòb nan Pòch pou Peye famasi $2,350
A. Sèvis pou Pasyan Ospitalize 25% kotizasyon nan asirans aprè dediktib
B. Sèvis Ijans $100 kotizasyon
C. Sèvis Matènite ak Swen pou Ti Bebe 25% kotizasyon nan asirans aprè dediktib medikal
D. Sèvis Grefaj Ògàn 25% kotizasyon nan asirans aprè dediktib medikal
E. Sèvis Pasyan Ki pa Ospitalize  
1. Fasilite 25% kotizasyon nan asirans aprè dediktib medikal
2. Pa Gen fasilite
 • $0 0 kotizasyon pou vizit woutin
 • $25 pou Swen Prensipal
 • $40 pou Espesyalis
F. Sèvis Sante Mantal
 • Pasyan Ospitalize - 25% kotizasyon nan asirans aprè dediktib medikal
 • Pasyan ki pa Ospitalize - $25 kotizasyon
G. Sèvis Sibstans yo Abize
 • Pasyan Ospitalize - 25% kotizasyon nan asirans aprè dediktib medikal
 • Pasyan ki pa Ospitalize - $25 kotizasyon
H. Sèvis Terapi $40 kotizasyon
I. Sèvis Sante Lakay $25 kotizasyon
J. Sèvis Lopital Ospis $40 kotizasyon
K. Sèvis Fasilite ak Enfimyè 25% kotizasyon nan asirans aprè dediktib medikal
L. Ekipman medikal Dirab ak Pyès Jwenti Atifisyèl 25% kotizasyon nan asirans aprè dediktib medikal
M. Tès Vizyon
 • $5 kotizasyon pou chak vizit
 • $10 kotizasyon pou linèt pou koreksyon
N. Famasi
 • Medikaman Bon Mache = $5 kotizasyon
 • Medikaman ak Mak Prefere = $25 kotizasyon, aprè dediktib famasi
 • Medikaman ak Mak ki pa Prefere = $50 kotizasyon, aprè dediktib famasi
 • Medikaman Espesyal = 25% kotizasyon nan asirans aprè dediktib famasi
O. Sèvis Transpò $10 kotizasyon pou chak vwayaj

* DEDIKTIB – Kantite kòb w ap peye pou sèvis swen sante ki pwoteje ANVAN asirans sante w lan oubyen sa w planifye pou w kòmanse peye. Pa egzanp, si dediktib ou se $3,000, konpayi asirans sante w lan pa pral peye anyen jiskaske ou satisfè $3,000 dediktib ou an.

** KOTIZASYON – kantite ki etabli ou peye pou yon sèvis swen santé anba pwoteksyon nan moman kote yo ba w sèvis lan.

‡ KOTIZASYON NAN ASIRANS – pati sa w peye nan sa yon sèvis pou swen sante pwoteje ap koute (kalkile kòm yon pousantaj – 25% pa egzanp) nan kantite kòb sa yo pèmèt pou sèvis lan. W ap peye kotizasyon an plis tout dediktib sa w dwe an. Pa egzanp, si asirans sante an, oubyen kantite sa plan an pèmèt pou yon vizit nan klinik se $100, epi ou te peye dediktib ou, kotizasyon 25% pou asirans sa w ap peye ta dwe $25. Asirans sante an oubyen plan an ap peye rès kantite kòb sa yo te pèmèt lan.


Note: Kotizasyon, kotizasyon nan asirans ak dediktib chak lane konte pou reyalize kòb maksimòm k ap peye ak Lajan nan Pòch chak lane.

Kesyon Moun yo Poze Souvan

 1. Poukisa pri plan Florida Healthy Kids la ap ogmante?
  Pri a nan bay swen sante monte chak ane, epi se poutèt sa prim yo chanje ou. Florida Healthy Kids travay di pou asire fanmi yo resevwa pi bon pwoteksyon asirans pou pi piti pri posib. Plan peman konplè Stas la pa te chanje prim yo depi plis pase dezan.
 2. Kisa fanmi ki enkri nan plan peman konplè yo bezwen fè?
  • Si ou peye prim ou pa lapòs, tou senpleman ajoute $10 ou montan w ap peye chak mwa kounye a kòmanse ak premye peman ou gen pou fè 1ye desanm 2017.
  • Si ou peye prim ou sou entènèt ak opsyon Peman Repete a, ou dwe konekte epi ajoute $10 ou montan w ap peye chak mwa kounye a kòmanse ak premye peman ou gen pou fè 1ye desanm 2017.
  • Si ou enskri nan Peman otomatik, y ap mete peman ou a ajou otomatikman epi y ap retire nouvo montan an kòmanse ak premye peman ou gen pou fè 1ye desanm 2017.
 3. Kisa Florida Healthy Kids ap fè pou mete fanmi yo okouran chanjman sa a?
  Florida Healthy Kids ap notifye tout fanmi ki enskri nan plan peman konplè a pa lèt oswa imèl, selon metòd kominikasyon yo te chwazi kòm preferans yo, epi tou y ap mete bouton notifikasyon sou kont yo sou entènèt pou plis enfòmasyon.
 4. Ki lòt chwa mwen genyen pou pwoteksyon?
  Ou ka aplike pou asirans sante prive nan mache asirans sante federal la nan healthcare.gov ant 1ye novanm 2017 ak 15 desanm 2017. Pou paran ak responsab legal k ap travay yo, pwoteksyon pou pitit ou ka disponib atravè yon plan asirans medikal travay ou finanse pandan peryòd enskripsyon lib yo. Ou ka konsidere kontakte yon ajan asirans ki gen lisans pou aprann sou lòt opsyon asirans sante prive yo. Epitou depatman sante konte ou a ka ofri sèvis swen medikal ki pa koute chè pou pitit ou a epi li ka kapab refere ou bay lòt pwofesyonèl swen sante ki pa chè nan kominote lokal ou.