Florida Healthy Kids

Calendar of Meetings

Rankont sa yo ap fèt nan biwo Florida Healthy Kids Corporation ki nan 661 East Jefferson Street, 2zyèm Etaj, Tallahassee, Florida, amwenske nou di yon lòt kote. Tout dat, lè ak adrès yo ka chanje. Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte Healthy Kids nan (850) 224-5437.


2016 Marketing Invitation to Negotiate
FridayAug 192016

Finance and Audit Committee Meeting

Tallahassee, FL

10:30 a.m.

FridayAug 192016

Executive Committee Meeting

Tallahassee, FL

11:00 a.m.

ThursdayOct 272016

Board of Directors Meeting

Orlando, Florida

9:00 a.m. until 2:00 p.m.