Florida Healthy Kids

Calendar of Meetings

Rankont sa yo ap fèt nan biwo Florida Healthy Kids Corporation ki nan 661 East Jefferson Street, 2zyèm Etaj, Tallahassee, Florida, amwenske nou di yon lòt kote. Tout dat, lè ak adrès yo ka chanje. Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte Healthy Kids nan (850) 224-5437.


2016 Marketing Invitation to Negotiate
TuesdayDec 62016

Operational Efficiency and Integration Committee Meeting

Tallahassee, Florida

10:00 a.m.

TuesdayDec 62016

Leadership and Advocacy Committee Meeting

Tallahassee, Florida

2:00 p.m.

TuesdayDec 62016

Community Outreach and Marketing Committee Meeting

Tallahassee, Florida

3:00 p.m.