Florida Healthy Kids

Calendar of Meetings

Rankont sa yo ap fèt nan biwo Florida Healthy Kids Corporation ki nan 661 East Jefferson Street, 2zyèm Etaj, Tallahassee, Florida, amwenske nou di yon lòt kote. Tout dat, lè ak adrès yo ka chanje. Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte Healthy Kids nan (850) 224-5437.


2015 Dental Invitation to Negotiate
ThursdayOct 222015

Board of Directors Meeting

Orlando Airport Marriott Lakeside
7499 Augusta National Drive, Orlando, FL 32822

10:00 a.m. until 2:00 p.m.

TuesdayOct 132015

Quality Committee Meeting

Tallahassee, Florida

10:00 a.m. until 11:30 a.m.