Florida Healthy Kids

Calendar of Meetings

Rankont sa yo ap fèt nan biwo Florida Healthy Kids Corporation ki nan 661 East Jefferson Street, 2zyèm Etaj, Tallahassee, Florida, amwenske nou di yon lòt kote. Tout dat, lè ak adrès yo ka chanje. Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte Healthy Kids nan (850) 224-5437.


Invitation to Negotiate: Media Campaign
Call For Grant Proposals: Back to School Mini-Grants Program
Invitation to Negotiate: External Quality Review and Consultant Services
ThursdayOct 262017

Board of Directors Meeting

Orlando, Florida

9:00 a.m. until 2:00 p.m.