Florida Healthy Kids

Calendar of Meetings

Rankont sa yo ap fèt nan biwo Florida Healthy Kids Corporation ki nan 661 East Jefferson Street, 2zyèm Etaj, Tallahassee, Florida, amwenske nou di yon lòt kote. Tout dat, lè ak adrès yo ka chanje. Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte Healthy Kids nan (850) 224-5437.


2015 Kids Oughta be Covered Grants
2015 Back to School Mini-Grants
ThursdayOct 222015

Board of Directors Meeting

Tentative

Orlando, Florida

10:00 a.m. until 2:00 p.m.

TuesdayAug 252015

Executive Committee Meeting

Tallahassee, Florida

9:15 a.m. until 10:15 a.m.

TuesdayAug 182015

Executive Committee Meeting

Tallahassee, Florida

11:00 a.m. until 12:00 p.m.