Florida Healthy Kids

Calendar of Meetings

Rankont sa yo ap fèt nan biwo Florida Healthy Kids Corporation ki nan 661 East Jefferson Street, 2zyèm Etaj, Tallahassee, Florida, amwenske nou di yon lòt kote. Tout dat, lè ak adrès yo ka chanje. Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte Healthy Kids nan (850) 224-5437.


2016 Marketing Invitation to Negotiate
TuesdaySep 202016

Purchasing and Contracting Committee Meeting

Tallahassee, Florida

2:00 p.m.

MondaySep 262016

Leadership and Advocacy Committee Meeting

Tallahassee, Florida

11:00 a.m.

TuesdayOct 42016

Community Outreach and Marketing Committee

Tallahassee, Florida

10:00 a.m.

WednesdayOct 52016

Finance and Audit Committee Meeting

Tallahassee, Florida

10:00 a.m.

WednesdayOct 122016

Quality Improvement and Data Analysis Committee Meeting

Tallahassee, Florida

1:00 p.m.

FridayOct 142016

Operational Efficiency and Integration Committee Meeting

Tallahassee, Florida

9:00 a.m.

ThursdayOct 272016

Board of Directors Meeting

Orlando, Florida

9:00 a.m. until 2:00 p.m.