Florida Healthy Kids

Meetings Calendar

Rankont sa yo ap fèt nan biwo Florida Healthy Kids Corporation ki nan 1203 Governors Square Blvd, Suite 400 Tallahassee, Florida, amwenske nou di yon lòt kote. Tout dat, lè ak adrès yo ka chanje. Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte Healthy Kids nan (850) 224-5437.

Upcoming Meetings

ThursdayOct 12020

Finance and Contracting Committee Meeting

Telephonic

1:00 p.m. to 2:30 p.m.

MondayOct 52020

Community Outreach and Marketing Committee Meeting

Telephonic

1:00 p.m. to 2:30 p.m.

ThursdayOct 152020

Board of Directors Meeting

Telephonic

9:00 a.m. to 2:00 p.m.