Enfòmasyon pou renouvèlman

Tout fanmi fèt pou renouvle asirans piti yo an chank ane. Apeprè de (2) mwa avan dat Renouvèlman pou pitit ou yo, ou pr al resevwa yon lèt (an Anglè [94.4 KB PDF] oubyen Panyòl [95.0 KB PDF]) nan men Healthy Kids ki enkli yon fòm deja ranpli avèk tout enfòmasyon w ki ajou. Yo pr al mande pou remèt prèv reveni ou, alò sere tout dokiman sa yo (fanmi tchek lis). Nou pr al mande w si patwon w la ofri asirans lasante pou pitit ou ak konbyen li koute. Ou fèt pou finn ranpli enfòmasyon reveni w sou fòm la, SIYEN LI, e retounen l avèk prèv reveni w.

Li trè enpòtan pou reponn lèt Renouvèlman sa e remèt tout enfòmasyon nesesè nan yon tan apwoprye. Nou pr al kontakte w si nou geyen kesyon sou fòm la oubyen si nou pa gen nouvèl ou. Ou kapab resevwa yon apèl otomatize lakay ou si nou pa gen nouvè ou. Nou ta renmen resevwa fòm yo le pli vit ke posib paske sante piti ou yo enpòtan pou nou.

Fanmi Tchek lis- Kisa ou pr al bezwen gen sou lamen?

Ou gen dwa ranpli Lis Renouvelman Mwen pou w ki fm ke w'ap bezwin gen bo kote'w.

Fason pou retounen enfòmasyon sou renouvèlman

Online:
Log into your account to complete the online renewal form.

Pa Lapòs:
Florida KidCare
Atansyon: RENEWAL (Renouvèlman)
P.O. Box 591
Tallahassee, Florida 32302-0591

Pa Faks:
Toll-free Fax 1-866-867-0054
Nimewo Faks Pou Depatman Renouvèlman (850) 681-2131

Pa Lèt Elektwonik ( Emèl):
Emèl dokiman Renouvèlman w la nan contactus@healthykids.org
Kalite atachman dokiman ki akseptab fèt pou yo nan fòma ki swiv yo: .JPG .JPEG .BMP .GIF .TIF .PDF .DOC .PPT .TIF .TIFF .TXT .RTF
Nou prefere dosyen yo nan fòma JPG.
Nou pa kapab aksepte imaj ki pi gwo pase 10MB Si imaj yo pli gwo pase 10MB tanpri zip dosye yo.