Florida Healthy Kids

Calendar

Rankont sa yo ap fèt nan biwo Florida Healthy Kids Corporation ki nan 1203 Governors Square Blvd, Suite 400 Tallahassee, Florida, amwenske nou di yon lòt kote. Tout dat, lè ak adrès yo ka chanje. Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte Healthy Kids nan (850) 224-5437.

Invitation to Negotiate: ITN 2018-300-01 Medical Services and Coverage
TuesdayDec 182018

Community Outreach and Marketing Committee Meeting

1203 Governors Square Blvd., Suite 400
Tallahassee, Florida

10:00 a.m. to 11:30 a.m.

WednesdayDec 192018

Leadership and Advocacy Committee Meeting

1203 Governors Square Blvd., Suite 400
Tallahassee, Florida

10:00 a.m. to 11:30 a.m.

ThursdayDec 202018

Purchasing and Contracting Committee Meeting

1203 Governors Square Blvd., Suite 400
Tallahassee, Florida

2:00 p.m. to 4:00 p.m.