Florida Healthy Kids

Calendar

Rankont sa yo ap fèt nan biwo Florida Healthy Kids Corporation ki nan 661 East Jefferson Street, 2zyèm Etaj, Tallahassee, Florida, amwenske nou di yon lòt kote. Tout dat, lè ak adrès yo ka chanje. Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte Healthy Kids nan (850) 224-5437.

ThursdayAug 22018

Board of Directors Meeting

Orlando, FL

9:00 a.m. to 2:00 p.m.

ThursdayOct 112018

Board of Directors Meeting

Orlando, FL

9:00 a.m. to 2:00 p.m.