Florida Healthy Kids

Healthy Tips

Lèkòl segondè: 15-17

Moun gen souvni enteresan ak souvni ki pa tèlman enteresan de lekòl segondè, men yo tout fè pati pwosesis pou grandi ak pou tounen yon granmoun endepandan. Se lè tou pou prepare pou pwochen etap nan edikasyon yo ak/oswa pou kòmanse yon karyè. Byenke gen anpil gwo desizyon pou pran, li kapab gen anpil amizman ak anpil bagay ki fè moun ri ladan.

Lekòl

Tranzisyon

Etap sa yo ap ede pitit ou fè yon gwo eksperyans nan lekòl segondè:

Return To Top

Amitye

Return To Top

Nitrisyon

Chwa ki bon pou lasante

Li enpòtan pou paran bay yon konbinezon fwi, legim, pwoteyin (pwa, vyann), pwodui ki fèt ak lèt (lèt, fwomaj) epi lanmidon (pen, makawoni) pou ankouraje abitid manje ki bon pou lasante nan repa ak goute yo. Pou lide sou resèt pou goute ak repa ki bon pou lasante dapre pwodui Florida yo, gade nan Florida Department of Agriculture’s Extreme Cuisine cookbook [Liv kwizin ekstrèm Depatman Agrikilti nan Florid la].

Return To Top

Egzèsis

Altivite yo

Timoun bezwen omwen inètan egzèsis pa jou. Ak orè chaje yo, ou ta panse li difisil pou fanmi jwenn tan pou mete egzèsis fizik nan orè yo, men li pi fasil pase jan ou ta panse a!

Sekirite

Si pitit ou patisipe nan espò, ou dwè konnen yo an sekirite:

Return To Top