Florida Healthy Kids

wosè Payman Otomatik

  • Sou Intenet
  • Pa telefòn: 1-800-821-KIDS (5437)
  • Manda Postal: Florida KidCare, PO Box 31105, Tampa, FL 33631-3105
  • Pay by cash

Ou gen dwa fè payman pou Healthy Kids ak KidCare sou intenet la oswa pa telefòn 24 hè pa jou, 7 jou pa semen. Nou aksepte kat kredi Visa, Mastercard ak Discover. Ou gen dwa tou fè payman yo direkteman de kont kouran ou oswa kont depagn ou. System lan pral fè ou konin si gen yon frè pou paye. Lè ou complete yon tranzaksyon payman pa intenet la oswa telefòn pa garanti ke wap kouvri.

Wap bezwin nimewo kont fanmi a ki se 10 chif avek kòd postal de kont Healthy Kids oswa KidCare ke wap fè payman an pou ke ou ka kontinuye. Nimewo kont fanmi ou sou la pli pa korespondans Healthy Kids ak KidCare, e li nan liv koupon patisipan an tou.

Apre ke ou klik link anle a, yap dirije ou a yon sit ki pwoteje pou complete transaksyon sou intenet la. Ou gen dwa formalize ke ou nan yon mod ki pwoteje e ke enfòmasyon ke ou translmet nou an kode an verifikan ke "Lock" la parèt nan pati anba rezo web ou. Si sa a pa parèt, li PA AVIZE pou kontinuye paske enfòmasyon bank ou oswa kat kredi ou an gen dwa kompwomèt.

Si ou ta prefere paye pa telefòn, tanpri rele 1-800-821-KIDS (5437) e chwazi "fè yon payman otomatik."

Ou gen dwa paye tou pa chek oswa yon manda postal (money order) avèk koupon payman ou an a Florida KidCare, PO Box 31105, Tampa, FL 33631-3105. Sonje pou ekri nimewo kont fanmi ou sou chek la oswa money order a.