Florida Healthy Kids

Resous

Seksyon “Resous” sa a nan sit nou an ba w enfòmasyon sou Florida Healthy Kids Corporation, materyèl ou ka telechaje pou rechèch, fasilite nan zouti pou ede w fè travay pou bay enfòmasyon sou pèfòmans ak reyalizasyon KidCare yo ak anpil lòt bagay ankò.

Kisa Fanmi Ki Nan Florida KidCare Kounye a ap di


97% fanmi FKC yo di yo "dakò" oswa "dakò anpil" sa "vo lapèn" lè yo peye prim nan pou pitit yo kapab genyen pwoteksyon asirans yo bezwen.95% fanmi FKC se vre yo kontan peye yon pati nan asirans sante pou pitit yo.