Florida Healthy Kids

Konsèy sou lasante

Kou mwayen: 11-14

Tranzisyon pou soti nan lekòl elemantè pou ale nan kou mwayen se yon bagay drastik – koulyeya timoun yo ka chaje klas/pwofesè pou chak matyè. Klas yo ap vin pi enpòtan epi yo dwe pi endepandan toujou. Kouman paran kapab ede?

Lekòl

Tranzisyon

Sijesyon sa yo ap ede w ak tanzisyon pitit ou soti nan lekòl elemantè pou ale nan kou mwayen:

Devwademezon

Devwademezon an pral entans anpil lè yo soti nan lekòl elemantè pou ale nan kou mwayen epi sandout lap double letan pou yo rive nan uityèm ane. Men kouman pran kapab ede:

Return To Top

Amitye

Navige nan politik sosyal nan kou mwayen an se yon bagay ki kapab entimidan – menm pou granmoun! Pitit ou kapab fè l, men timoun kapab brital, espesyalman nan laj sa a. Men kèk sijesyon sou kouman ou kapab nouri amitye pitit ou:

Return To Top

Nitrisyon

Chwa ki bon pou lasante

Li enpòtan pou paran bay yon konbinezon fwi, legim, pwoteyin (pwa, vyann), pwodui ki fèt ak lèt (lèt, fwomaj) epi lanmidon (pen, makawoni) pou ankouraje abitid manje ki bon pou lasante nan repa ak goute yo. Pou lide sou resèt pou goute ak repa ki bon pou lasante dapre pwodui Florida yo, gade nan Florida Department of Agriculture’s Extreme Cuisine cookbook [Liv kwizin ekstrèm Depatman Agrikilti nan Florid la]..

Return To Top

Egzèsis

Egzèsis

Timoun bezwen omwen inètan egzèsis pa jou. Ak orè chaje yo, ou ta panse li difisil pou fanmi jwenn tan pou mete egzèsis fizik nan orè yo, men li pi fasil pase jan ou ta panse a!

Sekirite

Si pitit ou patisipe nan espò, ou dwè konnen yo an sekirite:

Return To Top