Florida Healthy Kids

Taks ak Pwoteksyon Sante w

1095 B

Click to enlarge

Avan 31 janvye 2016, fanmi ki enskri nan Pwogram Florida Kidcare yo (Healthy Kids, Medikids, Children's Medical Services ak/oswa Medicaid), sipoze resevwa yon fòm taks ki rele 1095B pandan 2015. Fòm sa a ap gen yon lis chak timoun ki te gen pwoteksyon asirans ak mwa timoun nan te gen asirans yo.

Fanmi ki resevwa fòm la pa pral bezwen fè anyen avek fòm la. Sepandan, fòm la pral gen ladan li enfòmasyon ke yo pral bezwen lè y ap ranpli taks federal yo.

Fòm 1095B sa a fè Sèvis Revni Entèn (IRS) konnen si timoun ou (yo) te gen kouvèti swen medikal nan Florida KidCare pandan 2015 la.

Kòm pou n fè w sonje, Lalwa sou Swen ki Abòdab la mande pifò Ameriken pou yo genyen asirans sante avèk pake ki gen bonjan benefis. Kalite asirans sa a rele “minimòm kouvèti esansyèl”. Yo konsidere KidCare kòm yon minimòm kouvèti esansyèl.

Yon fanmi ki gen moun ki pa te gen asirans sante ki te gen minimòm kouvèti esansyèl pou omwen 10 mwa nan kalandrye nan lane a ka dwe penalite sou taks li. An jeneral, montan peyman sou penalite sa a se swa l ap yon pousantaj nan salè ou oswa yon montan lajan fiks, nenpòt sa ki pi gwo a.

Fanmi ki gen kesyon ta dwe vizite www.irs.gov/aca.


Kesyon sa yo souvan Poze konsènan Egzijans Pwoteksyon Esansyèl Minimòm yo

Men repons pou kèk pami kesyon sa yo nou deja resevwa yo. Si w gen lòt kesyon, tanpri rele nou nan nimewo 1-800-821-5437.

 1. Si pitit mwen an pa nan pwogram lan pandan yon mwa, konbyen kòb mwen pral peye kòm penalite?
  Yo pap aplike penalite taks lan si, nan lane 2015 lan, yon moun rete san asirans sante pandan pi piti pase twa (3) mwa.
 2. Konbyen kòb w ap peye kòm penalite si w pa gen asirans?
  Sa depan de konbyen kòb fanmi sa a ap touche. Gen yon penalite pou chak mwa yon moun pase san asirans. Kantite total kòb yon fanmi kapab peye se 2% kòb sa l ap touche si gen moun ki pa gen asirans pandan tout lane an. Pou kèk fanmi, total penalite pou lane an se $325 pou gran moun yo, epi $162.50 pou ti moun yo.
 3. Pitit pa m lan pral genyen "Healthy Kids" pandan tout lane 2015 lan. Kijan IRS pral fè konnen sa a pou m ka pa genyen pou m peye penalite?
  "Healthy Kids" pral voye enfòmasyon sa a bay IRS. Nou pral voye ba ou tou yon fòmilè ke w pral ka itilize nan moman w ap ranpli fòmilè taks 1040 oubyen 1040-EZ ou an.
 4. Pitit mwen an gen "Healthy Kids", men mwen, mwen pa gen asirans sante. Èske n ap toujou dwe yon penalite taks?
  Chak moun ki pa gen asirans sante nan yon fanmi dwe peye yon penalite nan taks li. Konsa, menm si yon timoun gen pwoteksyon, kapab gen yon dèt penalite si paran timoun sa a pa gen asirans sante.
 5. Èske mwen ka aplike pou yon kredi sou prim taks lan pou pitit mwen an, menm si l gen pwoteksyon anba Healthy Kids?
  Non. Timoun sa yo ki nan Healthy Kids lan, yo deja ap resevwa èd avèk kantite kòb sa k ap peye pou pwoteksyon yo an. Tout timoun ki kapab jwenn Healthy Kids pou $20 pamwa ou pi piti pase sa, yo pap kapab jwenn yon kredi sou prim taks yo.
 6. M ap peye tout prim pèyman yo anplen pou pitit mwen an. Kijan pou m fè pou m aplike pou kredi sou prim taks lan ki pou ede m avèk pèyman mwen yo?
  Pa gen kredi sou prim taks ki disponib pou patisipan Healthy Kids sa k ap peye anplen yo. Si w bezwen genyen yon kredi sou prim taks, ou dwe aplike pou pwoteksyon atravè sitwèb “healthcare.gov” lan pandan y ap fè anwòlman an. Pwochèn fwa aktivite sa a pral rive se apati dat Premye Novanm 2015 rive nan 31 Janvye 2016 lan.
 7. Èske mwen ka genyen Healthy Kids pou timoun mwen yo, kote mwen kapab toujou genyen tou yon kredi sou prim taks pou mwenmenm?
  Pifò paran ki gen pitit yo nan Healthy Kids kapab kalifye pou yon kredi sou prim taks atravè Mache Federal lan (Federal Marketplace), byenke ap gen moman kote se pa konsa ka a ap ye. Ou kapab jwenn piplis enfòmasyon nan sitwèb “healthcare.gov” lan.
 8. Mwen prefere genyen tout manb nan fanmi m yo nan yon menm plan asirans sante atravè “Federal Marketplace” lan. Èske sa posib?
  Se sèlman timoun sa yo ki kalifye pou pwogram pèyman anplen an ki gen chwa pou yo patisipe nan Maketplace lan avèk paran yo. Lòt timoun ki kapab jwenn Healthy Kids pou $20 pamwa oubyen pi piti, yo oblije rete nan CHIP lan selon lalwa.
 9. Nan yon fanmi kote paran yo divòse, se kijan yo jere règleman sa a ki endike ke yon timoun dwe gen asirans sante li an?
  Yon sèl paran ka reklame timoun lan kòm yon depandan. Konsa se paran sa a ki pral rapòte pwoteksyon an, epi se menm paran sa a tou ki ka dwe yon penalite si timoun lan pa gen asirans sante.
 10. M ap peye konplètman tout prim asirans yo pou pitit mwen an. Kijan pou m aplike pou kredi pou taks ki pou ede m ak pèyman yo?
  Si w bezwen yon kredi sou prim taks lan, ou dwe aplike pou pwoteksyon atravè sitwèb “healthcare.gov” lan nan moman nan lane an kote enskripsyon an ouvri an. Pwochen dat li pral ouvri se ant premye Novanm 2015 rive nan 31 Janvye 2016.
 11. . Èske mwen kapab wè lè pitit mwen te gen pwoteksyon asirans sou sitwèb Healthy Kids la?
  Non. Ou kapab resevwa enfòmasyon sa a sou fòm n ap voye ba ou pa lapòs avan 31 janvye 2016 la.
 12. Kijan pou mwen fè pou jwenn yon fòm 1095B si mwen te pèdi kopi mwen an oswa mwen pa te resevwa youn?
  Tanpri rele Agency for Health Care Administration gratis nan nimewo 1-844-432-2843.