Florida Healthy Kids

Kouman pou aplike

Florida KidCare, Healthy Kids tou, gen enskripsyon tout ane a! Li fasil pou aplike – piske Florida Healthy Kids se yon patnè Florida KidCare, aplikan yo ranpli aplikasyon Florida KidCare la. Yo itilize yon sèl aplikasyon pou aplike pou tout pwogram yo. Florida KidCare ap mete pitit ou nan pwogram ki pi konvnab pou bezwen pitit ou a.

Gen 2 jan pou ranpli aplikasyon Florida KidCare la:

Li pran kat a sis semenn pou nou travay sou yon aplikasyon ki fin ranpli nèt. Asirans kòmanse kouvri pitit ou apre nou fin detèmine elijibilite li epi apre nou fin resevwa prim asirans pou premye mwa a, si li egzijib.

Ou dwe gen atik sa yo sou lamen lè wap aplike: