Florida Healthy Kids

Board of Directors

Kontrèman ak lòt asosye ki nan KidCare Florid yo, Kòporasyon Healthy Kids nan Florid pa yon ajans leta. Li pito, yon Kòporasyon ke Konsèy Direktè yo ap gouvène ki reprezante chak eleman nan KidCare Florid la, li gen ladan l Depatman Sèvis Finansye nan Florid, Depatman Timoun ak Fanmi, Ajans pou Administrasyon Swen Sante, Depatman Edikasyon nan Florid, doktè yo, yon dantis, ak lòt ekspè nan polisi sante ak swen medikal pou timoun.

Se Ofisye Finansyè an Chèf nan Florid la ki prezide Konsèy Direktè yo. CFO a nonmen senk nan manm konsèy yo. Gouvènè an nonmen rès manm konsèy yo.

Officers

Members

Ad Hoc Members

Staff Executive

Office contact information:

1203 Governors Square Blvd
Suite 400
Tallahassee, Fl. 32301
850-701-6100