Florida Healthy Kids
I am KidCare


Si ou enterese aplike pou Pwoteksyon Asirans Florida KidCare pou pitit ou (yo), itilize kalkilatè kalifikasyon senp sa a pou estime peman asirans ou pa mwa.


Vaksen KOVID-19 Disponibilite - Enfòmasyon pou ede ou pran bon desizyon an.

Genbe timoun Florid yo an sekirite e an sante se youn nan premye priyorite nou. Pou n asire nou ke fanmi yo gen dènye enfòmasyon sou vaksen KOVID-19 pou timoun yo, nou te vle pataje yon mesaj enpòtan avè w. Tout timoun ki gen 5 an e plis ke sa kalifye kounye a pou pran yon vaksen KOVID-19 gratis, selon Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) ak Administrasyon Manje ak Medikaman Etazini. Syantifik CDC yo kwè pran yon vaksen KOVID-19 se mèyè fason nou kapab pwoteje nou menm ak fanmi nou. Antanke paran, petèt ou gen kesyon sou vaksen KOVID-19 la – swa pou tèt ou oubyen pou pitit ou yo. Imèl sa reponn anpil nan kesyon fanmi yo konn poze souvan sou vaksen KOVID-19 yo. Si w gen kesyon ki pa nan lis sa, nou ankouraje w pale ak pedyat, enfimyè oswa famasyen pitit ou a pou ka konn plis. Lòt sous ou ka fè konfyans gen ladan l sit entènèt KOVID-19 Depatman Sante Florid la KOVID-19 sit entènèt, sit KOVID-19 CDC a KOVID-19 sit entènèt oubyen Akademi Ameriken Pedyatri ak paj enfòmasyon sou KOVID-19 HealthyChildren.org Akademi Ameriken pou Pedyatri yo ak pòtal pou KOVID-19 enfòmasyon.

Sèvis swen sante bon kalite ak konplè pou timoun Florida yo

Non sèlman yo rekonèt nou pou asirans nou bay timoun ant 5 kan ak 18 tan, sa a se pasyon nou. Asirans sante ak asirans dan konplè nou ki santre sou timoun nan ap kouvri pitit ou ki nan laj lekòl nan tout etap kwasans ak devlopman LI.