Florida Healthy Kids

We care about you and your family.

We know Hurricane Michael has caused a great deal of stress on many Florida families. That’s why we’re covering monthly premium payments for families in the hardest hit areas from November through January.

Florida will get back on its feet, and we’re here to help.


Si ou enterese aplike pou Pwoteksyon Asirans Florida KidCare pou pitit ou (yo), itilize kalkilatè kalifikasyon senp sa a pou estime peman asirans ou pa mwa.


Sèvis swen sante bon kalite ak konplè pou timoun Florida yo

Non sèlman yo rekonèt nou pou asirans nou bay timoun ant 5 kan ak 18 tan, sa a se pasyon nou. Asirans sante ak asirans dan konplè nou ki santre sou timoun nan ap kouvri pitit ou ki nan laj lekòl nan tout etap kwasans ak devlopman LI.