Florida Healthy Kids
I am KidCare

Si ou enterese aplike pou Pwoteksyon Asirans Florida KidCare pou pitit ou (yo), itilize kalkilatè kalifikasyon senp sa a pou estime peman asirans ou pa mwa.


Mwa Nasyonal Sante Dan Timoun ap sèvi kòm yon bon jan rapèl pou enpòtans sante bouch pitit ou. Rele dantis ou pou pran yon randevou pou netwayaj woutin epi pale avèk dantis ou konsènan yon randui prevantif ki rele yon mastik ki kapab pwoteje dan pitit ou pou yo pa gen twou epi pou yo pa gate.


Sèvis swen sante bon kalite ak konplè pou timoun Florida yo

Non sèlman yo rekonèt nou pou asirans nou bay timoun ant 5 kan ak 18 tan, sa a se pasyon nou. Asirans sante ak asirans dan konplè nou ki santre sou timoun nan ap kouvri pitit ou ki nan laj lekòl nan tout etap kwasans ak devlopman LI.