Florida Healthy Kids

paske

timoun yo toujou dwe gen asirans

Nouvo Chanjman pou imigran k ap viv
legalman yo pral kòmanse  apati dat
1 Jiyè a

Chanjman nan yon pwogram ki peye anplen efektif dat 31 desanm 2016

Asire w ou jwenn aksè nan bon kalite sèvis swen sante pou timoun Florida

Non sèlman yo konnen nou bay timoun laj 5 a 18 ane asirans, li se pasyon nou. Si w ap chèche asirans bon kalite ak bon mache pou timoun lekòl, nou ka jere w. Men poukisa asirans premye klas nou an pou ou: