Asire w ou jwenn aksè nan bon kalite sèvis swen sante pou timoun Florida

Nou se patnè Florida KidCare ki bay asirans sante pou timoun ki gen ant 5 a 18 an. Nan Kosèy Administrasyon nou an, gen doktè, yon dantis, reprezantan lopital, moun ki defann dwa moun, ak reprezantan ajans leta yo.

Nou ofri asirans pou $15-$20 pa mwa pou fanmi kòm yon pati nan Pwogran Asirans Sante pou Timoun nan Eta Florid la (CHIP). Nou gen yon chwa pou peman konplè tou, ki rann asirans Healthy Kids disponib pou chak timoun ki gen ant 5 a 18 an nan Florid.

Lasante pitit nou yo esansyèl pou siksè yo nan lekòl, sou teren kote yo jwe boul, ak nan pak pou timoun jwe a. Pa rete tann jiskaske pitit ou gen yon kadijans ki fè mal anpil anvan pou w konsidere swen sante. Ak tout kantite chwa ki genyen nan Florida Healthy Kids la, li fasil pou jwenn asirans pou pitit ou – sou nenpòt bidjè!