Florida Healthy Kids
I am KidCare


Si ou enterese aplike pou Pwoteksyon Asirans Florida KidCare pou pitit ou (yo), itilize kalkilatè kalifikasyon senp sa a pou estime peman asirans ou pa mwa.


STOP THE SPREAD OF GERMS AT HOME

Cover your mouth and nose when you cough or sneeze. Keep tissues close by. Cough or sneeze into your shirt sleeve if necessary.

Wash your hands often. Use soap and wash for at least 20 seconds. If soap and water are unavailable, use a hand sanitizer with at least 60% alcohol.

Disinfect shared surfaces daily.

Avoid touching your eyes, nose, and mouth.

Stay home when you are sick. Call your doctor for advice if needed.

Sèvis swen sante bon kalite ak konplè pou timoun Florida yo

Non sèlman yo rekonèt nou pou asirans nou bay timoun ant 5 kan ak 18 tan, sa a se pasyon nou. Asirans sante ak asirans dan konplè nou ki santre sou timoun nan ap kouvri pitit ou ki nan laj lekòl nan tout etap kwasans ak devlopman LI.