Florida Healthy Kids
I am KidCare


Si ou enterese aplike pou Pwoteksyon Asirans Florida KidCare pou pitit ou (yo), itilize kalkilatè kalifikasyon senp sa a pou estime peman asirans ou pa mwa.


STOP THE SPREAD OF GERMS AT HOME

Cover your mouth and nose when you cough or sneeze. Keep tissues close by. Cough or sneeze into your shirt sleeve if necessary.

Wash your hands often. Use soap and wash for at least 20 seconds. If soap and water are unavailable, use a hand sanitizer with at least 60% alcohol.

Disinfect shared surfaces daily.

Avoid touching your eyes, nose, and mouth.

Stay home when you are sick. Call your doctor for advice if needed.

Vaksen KOVID-19 Disponibilite - Enfòmasyon pou ede ou pran bon desizyon an.

Genbe timoun Florid yo an sekirite e an sante se youn nan premye priyorite nou. Pou n asire nou ke fanmi yo gen dènye enfòmasyon sou vaksen KOVID-19 pou timoun yo, nou te vle pataje yon mesaj enpòtan avè w. Tout timoun ki gen 12 an e plis ke sa kalifye kounye a pou pran yon vaksen KOVID-19 gratis, selon Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) ak Administrasyon Manje ak Medikaman Etazini. Syantifik CDC yo kwè pran yon vaksen KOVID-19 se mèyè fason nou kapab pwoteje nou menm ak fanmi nou. Antanke paran, petèt ou gen kesyon sou vaksen KOVID-19 la – swa pou tèt ou oubyen pou pitit ou yo. Imèl sa reponn anpil nan kesyon fanmi yo konn poze souvan sou vaksen KOVID-19 yo. Si w gen kesyon ki pa nan lis sa, nou ankouraje w pale ak pedyat, enfimyè oswa famasyen pitit ou a pou ka konn plis. Lòt sous ou ka fè konfyans gen ladan l sit entènèt KOVID-19 Depatman Sante Florid la KOVID-19 sit entènèt, sit KOVID-19 CDC a KOVID-19 sit entènèt oubyen Akademi Ameriken Pedyatri ak paj enfòmasyon sou KOVID-19 HealthyChildren.org Akademi Ameriken pou Pedyatri yo ak pòtal pou KOVID-19 enfòmasyon.

Sèvis swen sante bon kalite ak konplè pou timoun Florida yo

Non sèlman yo rekonèt nou pou asirans nou bay timoun ant 5 kan ak 18 tan, sa a se pasyon nou. Asirans sante ak asirans dan konplè nou ki santre sou timoun nan ap kouvri pitit ou ki nan laj lekòl nan tout etap kwasans ak devlopman LI.