Florida Healthy Kids

Marketing Materials

Mèsi paske w enterese nan pwogram Florida KidCare la. Sonje byen, timoun, paran, pwofesè, doktè, nenpòt ki moun – yo tout renmen kado/pri Florida KidCare nou yo. Yon tikras kapab fè anpil bagay. Sèlman eseye bay youn oswa 2 atik Florida KidCare.

Pwochèn fwa ou prepare pou distribye materyèl pou ede kominote a, ou dwe itilize atik yo kòm yon opòtinite pou pale de Florida KidCare. Si w itilize yo jan ki apwopriye, materyèl Florida KidCare yo kapab yon bon jan pou antame konvèsasyon an! Pa egzanp, si yon timoun pran yon bwòsdan, mande l si yo al kay dantis regilyèman epi ba yo kèk dokiman pou yo pote lakay yo. Si yon paran pran yon liv pou kolore, mande yo si pitit yo gen asirans sante oswa ki kote yo ale pou yo jwenn swen sante.

Mèsi ankò epi konnen nou apresye tout travay difisil ak efò wap fè yo.

Simply review the Florida KidCare Inventory List, fill out the form, and allow one week processing time (larger orders may need additional time).


Online Order Form

The fulfillment of online orders is now open again! As we start to operate, please be patient on our timing. Please keep in mind that some quantity limits have changed. Thank you.

Maximum of 200 per marketing item/per individual order

*marked form fields are required

Applications
Family-Related Medical Assistance Applications


OUT OF STOCK

We apologize for any inconvenience this may cause. Anyone can download a PDF copy on our website and print out an application.


Information Postcards (Double Sided)
Florida KidCare Postcards (Double Sided in English/Spanish)

# Requested;Free shipping

General Information Brochure
Florida KidCare Brochure

# Requested;
Free shipping

Florida Kidcare Pencils (Assorted Colors)
Florida Kidcare Pencils (Assorted Colors)

# Requested;


Shipping charge applies

Florida Kidcare Pens (Assorted Colors)
Florida Kidcare Pens (Assorted Colors)

# Requested;


Shipping charge applies

Florida Kidcaretoothbrushes (Assorted Colors)
Florida Kidcare Toothbrushes (Assorted Colors)

# Requested;


Shipping charge applies

Florida Kidcare Bandage Holders
Florida Kidcare Bandage Holders

# Requested;


Shipping charge applies

Florida Kidcare Hand Sanitizer
Florida Kidcare Hand Sanitizer (100 Max)

# Requested;


Shipping charge applies

Requestor Shipping Information


You will receive an e-mail confirmation of your order upon shipping.

For marketing materials available to download online, visit the resources page.

The fulfillment of online orders is now open again! As we start to operate, please be patient on our timing. Please keep in mind that some quantity limits have changed. Thank you.