Florida Healthy Kids

Marketing Materials

Mèsi paske w enterese nan pwogram Florida KidCare la. Sonje byen, timoun, paran, pwofesè, doktè, nenpòt ki moun – yo tout renmen kado/pri Florida KidCare nou yo. Yon tikras kapab fè anpil bagay. Sèlman eseye bay youn oswa 2 atik Florida KidCare.

Pwochèn fwa ou prepare pou distribye materyèl pou ede kominote a, ou dwe itilize atik yo kòm yon opòtinite pou pale de Florida KidCare. Si w itilize yo jan ki apwopriye, materyèl Florida KidCare yo kapab yon bon jan pou antame konvèsasyon an! Pa egzanp, si yon timoun pran yon bwòsdan, mande l si yo al kay dantis regilyèman epi ba yo kèk dokiman pou yo pote lakay yo. Si yon paran pran yon liv pou kolore, mande yo si pitit yo gen asirans sante oswa ki kote yo ale pou yo jwenn swen sante.

Mèsi ankò epi konnen nou apresye tout travay difisil ak efò wap fè yo.

Simply review the Florida KidCare Inventory List, fill out the form, and allow one week processing time (larger orders may need additional time).