Florida Healthy Kids

Fòmasyon sou kouman pou bay enfòmasyon sou pèfòmans ak reyalizasyon yon òganizasyon sou entènèt

Pou w kapab pi abitye ak pwogram Florida KidCare yo, nou ankouraje moun nan òganizasyon ou lan pou yo enskri nan Florida kidCare 101 pou fòmasyon sou entènèt la si yo voye imèl bay Dwanna Hill nan [email protected]. Fòmasyon sa a bay yon lide jeneral sou pwogram Florida KidCare lan epi li va ede òganizasyon ou la fè edikasyon fanmi yo pi byen sou pwogram ak benefis li yo.