Kisa Florida KidCare ye?

Florida KidCare se yon bon kalite asirans a pri ba Eta Florida bay pou timoun. Pwogram lan te kreye dapre Tit XXI nan Lalwa Sekirite Sosyal api reyotorize an 2009. Pa mwayen kat patnè li yo, san nou pa bliye Florida Healthy Kids, pwogram lan kouvri timoun depi yo fenk fèt jiska laj 18 an:

The Florida Healthy Kids Corporation

 • Administre pwogram Florida Healthy Kids la pou timoun ki gen laj 5 an jiska 18 an.
 • Detèmine elijibilite pou pati nan pwogram lan ki pa Medicaid.
 • Kolekte prim asirans yo chak mwa,
 • Dirije sant relasyon ak kliyantèl la nan depatman sèvis kliyantèl la nan Florida KidCare.

Agency for Health Care Administration [Ajans pou Administrasyon Swen Sante]

 • Administre sèvis Medicaid yo.
 • Administre pwogram MediKids pou timoun laj 1 an jiska 4 an.
 • Travay ak gouvènman federal la pou garanti pwogram Florida KidCare la swiv tout lalwa federal yo ak règ yo.

Department of Children and Families [Depatman Timoun ak Fanmi]

 • Detèmine elijibilite pou pwogram Medicaid la.
 • Administre Behavioral Health Network [Sistèm Lasante Konpòtmantal] pou timoun laj 5 a 18 an ki ge pwoblèm emosyonèl grav.

The Department of Health

 • Administre Children’s Medical Services Network (CMSN) [Sistèm Sèvis Medikal pou Timoun] pou timoun ki gen nesesite pou swen espesyal depi yo fenk fèt jiska laj 18 an.
 • Dirije Florida KidCare Coordinating Council [Konsèy pou Kowòdonasyon nan Florida KidCare]

Koulyeya, gen plis pase 1,8 milyon timoun nan Florid ki enskri nan Florida KidCare. Enskripsyon ouvè epi fanmi kapab aplike sou entènèt la nan www.floridakidcare.org oswa rele 1-800-821-KIDS (5437) pou w ka mande pou yo voye yon aplikasyon ba w pa lapòs.