Florida Healthy Kids

Gid Dokiman Salè FHKC

DEFINISYON TIP REVENI

DOKIMANTASYON KI AKSEPTAB

Kòb Ou Resevwa San w Pa Travay

Resi chèk , salè, komisyon, oubyen pwofit pou pèfomans endividyèl pou sèvis oubyen travay.

KISA KI NESESE POU PREZANTE:

 • Fòm taks ane ki pli resan an.
 • Si anka ou pa geneyn fòm taks dederal la, yon aplikan ka soumèt
  1. Sou Chèk Salè ou
  2. W-2, oubyen
  3. Lot dokiman

KÒMANT:

DEFINISYON TIP REVENI

DOKIMANTASYON KI AKSEPTAB

Salè Travay Endepandan

Reveni ke yon moun kap travay pou tèt li resevwa nan biznis li oubyen l ap travay nan yon antrepriz ki konsidere ke l ap travay pou tèt li.

KISA KI NESESE POU PREZANTE:

 • Fòm taks ane ki pli resan an.
 • Si anka ou pa geneyn fòm taks dederal la, yon aplikan ka soumèt
  1. Liv kontab/ Resi yo, oubyen
  2. W-2, oubyen
  3. Fòm Taks 1099, oubyen
  4. Kalandrye Travay, oubyen
  5. Papye labank.

KÒMANT:

DEFINISYON TIP REVENI

DOKIMANTASYON KI AKSEPTAB

Kòb ou resevwa san w pa travay pou li (Unearned Income)

Reveni ke ou resevwa san ou pa travay oubyen fò sèvis pou lòt moun.

SA KI NESESE:

 • Fòm taks ane ki pli resan an, si li aplikab.
 • Prèv de reveni ke ou resevwa san ou pa travay ( wè kalite prèv ki akseptab)

COMMENTS

DEFINISYON TIP REVENI

DOKIMANTASYON KI AKSEPTAB

Benefis Sekirite Sosyal (sa enkli SSDI ak Benefis Moun Ki Siviv)

SA KI NESESE:

Lèt nan men Administrasyon Sekirite Sosyal ki edike sa w ap resevwa.

KÒMANT:

DEFINISYON TIP REVENI

DOKIMANTASYON KI AKSEPTAB

Revni Sekirite Siplemantè (SSI)

SA KI NESESE:

Lèt nan men Administrasyon Sekirite Sosyal ki edike sa w ap resevwa.

KÒMANT:

DEFINISYON TIP REVENI

DOKIMANTASYON KI AKSEPTAB

Lòt

 • Benefis Asirans Chomaj
 • Konpansasyon Travayè
 • Enterè, pansyon, retrèt , lajan Si ou fè yon aksidan nan travay.
 • Benefis Veteran
 • Retrèt nan Vwa Fere

KISA KI NESESE POU PREZANTE:

 • Fòm taks ane ki pli resan an, si li aplikab.
 • Si anka ou pa geneyn fòm taks dederal la, yon aplikan ka soumèt
  1. Lèt Sa la Resevwa, oubyen
  2. Resi Sou Chèk

COMMENTS

DEFINISYON TIP REVENI

DOKIMANTASYON KI AKSEPTAB

Lòt

 • Revni Enterè

KISA KI NESESE POU PREZANTE:

 • Fòm taks ane ki pli resan an.
 • Si anka ou pa geneyn fòm taks dederal la, yon aplikan ka soumèt
  1. Resi Bankè

KÒMANT:

DEFINISYON TIP REVENI

DOKIMANTASYON KI AKSEPTAB

Oken reveni

Oken dokimantasyon nesesè

KÒMANT: