Florida Healthy Kids

Fason pou retounen enfòmasyon sou renouvèlman

Online:
Log into your account to complete the online renewal form.

Pa Lapòs:
Florida KidCare
Atansyon: RENEWAL (Renouvèlman)
P.O. Box 591
Tallahassee, Florida 32302-0591

Pa Faks:
Toll-free Fax 1-866-867-0054

Pa Lèt Elektwonik ( Emèl):
Emèl dokiman Renouvèlman w la nan
Kalite atachman dokiman ki akseptab fèt pou yo nan fòma ki swiv yo: .JPG .JPEG .BMP .GIF .TIF .PDF .DOC .PPT .TIF .TIFF .TXT .RTF
Nou prefere dosyen yo nan fòma JPG.
Nou pa kapab aksepte imaj ki pi gwo pase 10MB Si imaj yo pli gwo pase 10MB tanpri zip dosye yo.