Florida Healthy Kids

Marketing Materials

Mèsi paske w enterese nan pwogram Florida KidCare la. Sonje byen, timoun, paran, pwofesè, doktè, nenpòt ki moun – yo tout renmen kado/pri Florida KidCare nou yo. Yon tikras kapab fè anpil bagay. Sèlman eseye bay youn oswa 2 atik Florida KidCare.

Pwochèn fwa ou prepare pou distribye materyèl pou ede kominote a, ou dwe itilize atik yo kòm yon opòtinite pou pale de Florida KidCare. Si w itilize yo jan ki apwopriye, materyèl Florida KidCare yo kapab yon bon jan pou antame konvèsasyon an! Pa egzanp, si yon timoun pran yon bwòsdan, mande l si yo al kay dantis regilyèman epi ba yo kèk dokiman pou yo pote lakay yo. Si yon paran pran yon liv pou kolore, mande yo si pitit yo gen asirans sante oswa ki kote yo ale pou yo jwenn swen sante.

Mèsi ankò epi konnen nou apresye tout travay difisil ak efò wap fè yo.

Simply review the Florida KidCare Inventory List, fill out the Florida KidCare Inventory Form, scan the completed form and send email to outreach@healthykids.org. Please allow one week processing time, larger orders may need additional time.

Sponsorships

Are you interested in spreading positive messaging about the Florida KidCare program at an event you are already attending or would like to attend? The Florida Healthy Kids Corporation may be able to assist you with your event fees.

Whenever financially possible, Florida Healthy Kids sponsors events that support our mission to provide the uninsured children of Florida with the health coverage they need. In exchange for fee assistance, you will be asked to share Florida KidCare information and educate interested parties at the event.

If your organization is participating in an upcoming event and would like to be considered for sponsorship, please fill out the Sponsorship Application.

Before filling out the form, please be aware of the following that will be required in order for your submission to be considered: