Florida Healthy Kids

Konsèy sou lasante

Lekòl elemantè 5-10

Estaj lekòl elemantè a sandout fè paran yo pi pè pase timoun yo – bebe w la ap grandi! Gen anpil bagay ki rive pou lapremyè fwa avèk endepandans yo fenk jwenn lan —genyen ki kapab pi enteresan toujou pase premye pa yo!

Lekòl

Vwayaje nan otobis

Si l posib ak disponib, li pi bon pou pitit ou pran otobis la premye jou lekòl la – menm sa ki nan jadendanfan yo. Men kèk lide ki pral rann eksperyans lan pi fasil pou noutoulede:

Devwademezon

Depi nan kòmansman lekòl, devwademezon ap aktivite ak egzèsis amizan, men li toujou enpòtan pou etabli baz la pou bon abitid pou fè devwademezon.

Return To Top

Amitye

Men si pitit ou gen zanmi ki pa nan lekòl la, li pral sandout fè plis pandan yap pwogrese nan chak klas nan lekòl la. Men, pitit ou kapab difisil, kifè pa alame si li sanble li gen yon nouvo pi bon zanmi souvan, epi pakonsekan, yon ansyen bon zanmi. Men kèk sijesyon sou kouman ou kapab nouri amitye pitit ou:

Nitrisyon

Chwa ki bon pou lasante

Li enpòtan pou paran bay yon konbinezon fwi, legim, pwoteyin (pwa, vyann), pwodui ki fèt ak lèt (lèt, fwomaj) epi lanmidon (pen, makawoni) pou ankouraje abitid manje ki bon pou lasante nan repa ak goute yo. Pou lide sou resèt pou goute ak repa ki bon pou lasante dapre pwodui Florida yo, gade nan Florida Department of Agriculture’s Extreme Cuisine cookbook [Liv kwizin ekstrèm Depatman Agrikilti nan Florid la]. Konsèy sa yo ap ede w mentni yon dyèt ki bon pou lasante pou pitit ou:

Return To Top

Egzèsis

Altivite yo

Timoun bezwen omwen inètan egzèsis pa jou. Ak orè chaje yo, ou ta panse li difisil pou fanmi jwenn tan pou mete egzèsis fizik nan orè yo, men li pi fasil pase jan ou ta panse a!

Sekirite

Si pitit ou patisipe nan espò, ou dwè konnen yo an sekirite:

Return To Top